Witamy na stronach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie
Konkurs "Zawodowcy w obiektywie kamery"

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych klas V-VIII do Konkursu „Zawodowcy w obiektywie kamery” Celem konkursu jest promocja zawodów szkolnictwa zawodowego, popularyzacja zawodów realizowanych w szkołach ponadpodstawowych oraz poszerzenie wiedzy na temat zawodów i rynku pracy. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu filmu prezentującego wybrany zawód. Film może być przygotowany indywidulanie lub przez grupę uczniów. Szczegóły w regulaminie konkursu. Termin zgłaszania prac do 29 marca 2019 r

REGULAMIN KONKURSU „Zawodowcy w obiektywie kamery”

§ 1

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Pleszewie – Wydział Oświaty we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pleszewie oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zwani dalej „Organizatorami”

§ 2

Adresaci konkursu

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas V-VIII oraz oddziałów gimnazjalnych.

§ 3

Cele konkursu

Celem konkursu jest promocja zawodów szkolnictwa zawodowego, popularyzacja zawodów realizowanych w szkołach ponadpodstawowych oraz poszerzenie wiedzy na temat zawodów i rynku pracy.

§ 4

Warunki uczestnictwa

1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu filmu prezentującego wybrany spośród wskazanych w ust. 2 zawód na poziomie branżowej szkoły I stopnia lub technikum dostępny na terenie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu pleszewskiego. Czas trwania filmu to max. 5 minut (dłuższe nagrania nie zostaną dopuszczone do konkursu). Film może być przygotowany przez grupę (nie więcej niż 5 osób). Forma przygotowania filmu dowolna. Każdy uczestnik (grupa) może przygotować tylko jedno nagranie filmowe.

2. Zawody, których powinny dotyczyć prace to:

kucharz, fryzjer, sprzedawca, ogrodnik, murarz-tynkarz, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, lakiernik, betoniarz - zbrojarz, cieśla, dekarz, kominiarz, blacharz, kowal, ślusarz, cukiernik, optyk-mechanik, piekarz, elektryk, elektromechanik, wędliniarz, krawiec, tapicer, kaletnik, stolarz, , monter – elektronik, mechatronik, blacharz samochodowy, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter konstrukcji budowlanych, monter izolacji budowlanych, monter izolacji przemysłowych, monter systemów rurociągowych, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik - monter maszyn i urządzeń, kelner, technik logistyk, technik elektryk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik pojazdów samochodowych, technik handlowiec, technik ekonomista, technik mechatronik, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich.

3. Płyta powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora / autorów nagrania, nazwą szkoły/ placówki, do której uczęszcza uczeń oraz opiekuna pracy, a także numerem telefonu kontaktowego do opiekuna i jego adresem e-mail.

4. Do płyty należy dołączyć:
   Opis zgodnie z załączonym formularzem zgłoszeniowym (zał. nr. 1)
   Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2)
   Zgodę na nieodpłatną publikację pracy (zał. nr 3)
   Zgodę na publikację wizerunku od każdej osoby występującej w nagraniu ( zał. nr 4)

5. Wszystkie koszty związane z produkcją filmu ponoszą uczestnicy konkursu.

6. Zabronione jest wykorzystywanie gotowych prezentacji i filmów innych autorów.

7. W przypadku wystąpienia treści wulgarnych, bądź obrażających innych Organizator ma prawo nie zakwalifikowywać nagrania do konkursu.

8. Uczestnik / Uczestnicy, przystępując do konkursu oświadcza, że nagranie zostało wykonane w ramach konkursu i nie narusza praw osób trzecich, przysługują mu prawa autorskie do nagrania.

9. Uczestnik / Uczestnicy przenoszą prawa autorskie na Organizatorów konkursu zezwalając na wykorzystanie nagrań w zakresie poniższych eksploatacji:
Wyświetlania
Reemitowania
Publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy miał dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym (np. udostępnianie w Internecie)
Udostępnienia na stronach internetowych szkół ponadpodstawowych

10. Uczestnik / Uczestnicy upoważnia Organizatorów do korzystania z nagrania filmowego w celu promocji i reklamy.

11. Uczestnik / Uczestnicy wyraża zgodę na wielokrotne wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych i wizerunków osób występujących w nagraniu (wymóg zgody wykorzystania wizerunku).

12. Uczestnik / Uczestnicy wyraża zgodę na publiczne ujawnienie autorów nagrań.

§ 5

Terminy i warunki dostarczania prac

1. Płyta z nagraniem (oraz załącznikami) powinna być zapakowana w nieprzeźroczystą kopertę z dopiskiem „Konkurs „Zawodowcy w obiektywie kamery””

2. Gotowe nagrania należy dostarczyć na płycie DVD (osobiście lub listownie) do siedziby organizatora - Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznańska 79 - do dnia do 29 marca 2019 r.– prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. W przypadku wysyłki nagrania pocztą liczy się data wpływu przesyłki do Organizatora.

3. Konkurs trwa od 14 stycznia do 29 marca 2019 r.

§ 6

Zasady przyznawania nagród

1. Zwycięzców wyłania Komisja powołana przez Starostę Pleszewskiego, w skład której wchodzą: przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Pleszewie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

2. Nagranie zostanie ocenione przez Komisję pod względem:
- zawartości merytorycznej,
- sposobu prezentacji i walorów artystycznych,
- montażu i opracowania graficznego.

3. Komisja wyłoni zwycięzców, którym przyznane zostaną nagrody rzeczowe. Premiowane nagrodami będzie zajęcie pierwszych trzech miejsc.

4. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia dodatkowych wyróżnień lub/i przyznania nagród specjalnych

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 kwietnia 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Załaczniki: