Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pleszewie

ZINDYWIDUALZIOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA
A NAUCZANIE INDYWIDUALNE


Procedury wydawania dokumentów


I. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia organizowana jest dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. Do wniosku o wydanie opinii dołącza się dokumentację określającą:
1) trudności w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole;
2) w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia - także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu lub szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym;
3) w przypadku ucznia uczęszczającego do przedszkola lub szkoły - także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole.
Przed wydaniem opinii publiczna poradnia we współpracy z przedszkolem lub szkołą oraz rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez przedszkole lub szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Opinia wskazuje:
1) zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym;
2) okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką, nie dłuższy jednak niż rok szkolny;
3) działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola lub szkoły.
Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danym przedszkolu lub w danej szkole program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia. Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia dyrektor przedszkola lub szkoły ustala, z uwzględnieniem opinii, tygodniowy wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej wychowania przedszkolnego, podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia w zawodach. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w przedszkolu lub szkole.
Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:
1) uczniów objętych kształceniem specjalnym,
2) uczniów objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym albo indywidualnym nauczaniem.


Podsumowując:
Procedura wydawania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia:
Krok 1. Zgłoszenie ucznia na badanie do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (wraz z opinią ze szkoły od nauczycieli określająca poziom funkcjonowania ucznia oraz zaświadczeniem lekarskim).
Krok 2. Badanie ucznia w PPP.
Krok 3. Analiza sytuacji ucznia w szkole (spotkanie rodzica, nauczycieli i specjalistów w szkole).
Krok 4. Wydanie opinii o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia.
Krok 5. Wdrożenie działań pomocowych wobec ucznia w szkole.


II. Nauczanie indywidualne realizowane na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania jest organizowane wyłącznie dla tych uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Jeśli stan zdrowia ucznia poprawia się i uczeń może uczęszczać do szkoły, dyrektor - na wniosek rodziców - może zawiesić indywidualne nauczanie na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim.
Podstawą organizacji nauczania indywidualnego jest złożenie orzeczenia. Orzeczenie, na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia, wydaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Innymi słowy, rodzice nie składają do dyrektora wniosku o organizację nauczania. Muszą oni wystąpić do poradni o wydanie orzeczenia. Dostarczenie takiego orzeczenia do szkoły zobowiązuje dyrektora do organizowania zajęć. Do wniosku o wydanie orzeczenia dołącza się zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia wydane przez lekarza. Co ważne, nauczania nie organizuje się na podstawie samego zaświadczenia lekarskiego.
Nauczanie indywidualne odbywa się na terenie domu, lub w placówce, w której uczniem na co dzień przebywa.


Podsumowując:
Procedura wydawania indywidualnego nauczania:
Krok 1. Uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o nieprawidłowym stanie zdrowia dziecka, które uniemożliwia lub znacznie utrudnia mu uczęszczanie do szkoły.
Krok 2. Złożenie zaświadczenia lekarskiego oraz wniosku o wydanie orzeczenie do poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Krok 3. Przedłożenie orzeczenie o indywidualnym nauczaniu w szkole.

 
Search top Wiadomości Sitemap Strona domowa