Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pleszewie

Szkolenia

Oferta szkoleń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej:

Lp.

Tematyka spotkania

Adresaci

Osoba prowadząca

1

Higiena wzroku i słuchu

Rodzice dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych

Beata Walkowiak, Katarzyna Majchrzak, Marta Mikołajczak

2

Stymulacja dziecka w wieku przedszkolnym

Rodzice dzieci przedszkolnych

Marta Mikołajczak, Honorata Bukowska, Joanna Haak - Mikołajczak

3

UCo i dlaczego warto czytać?

Rodzice dzieci przedszkolnych

Marta Mikołajczak, Honorata Bukowska

4

Wpływ nowych technologii na rozwój i funkcjonowanie dziecka

Rodzice dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych

Beata Walkowiak

5

Cyberprzemoc

Rodzice uczniów szkół podstawowych

Beata Walkowiak, Katarzyna Majchrzak

6

Narkotyki , dopalacze – profilaktyka uzależnień

Rodzice uczniów kl. IV-VIII

Kinga Kubilas- Nowicka

7

Uzależnienia wśród młodzieży – profilaktyka, interwencja działanie

Nauczyciele szkół podstawowych

Kinga Kubilas- Nowicka

8

Jak pomóc dziecku przejść do drugiego etapu edukacyjnego?

Rodzice uczniów klas III i IV

Alina Małyszko

9

Praca z uczniem z zaburzeniami nastroju

Nauczyciele szkół podstawowych / szkół ponadpodstawowych

Katarzyna Majchrzak

10

Wczesne objawy zaburzeń ze spectrum autyzmu

Rodzice dzieci przedszkolnych

Joanna Haak - Mikołajczak

11

Prawidłowości rozwojowe i stymulowanie dziecka w wieku niemowlęcym – zajęcia psychoedukacyjne

Rodzice

Joanna Haak - Mikołajczak

12

Prawidłowości rozwojowe i stymulowanie dziecka w wieku przedszkolnym – zajęcia psychoedukacyjne

Rodzice dzieci przedszkolnych

Joanna Haak-Mikołajczak

13

Zasady skutecznej komunikacji z dzieckiem

Rodzice uczniów szkół podstawowych

Katarzyna Majchrzak

14

Jak przygotować dziecko do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej?

Rodzice dzieci przedszkolnych

Sebastian Brajer

15

Jak przygotować dziecko do nauki w szkole – ocena dojrzałości szkolnej

Nauczyciele przedszkoli

Sebastian Brajer

16

Motywacja osiągnięć – czyli jak rozpoznać silne i słabe strony w aspekcie motywacji osiągnięć – praca z „ Inwentarzem Motywacji”

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek – UWAGA – konieczność zgłoszenia zapotrzebowania na warsztaty z min. 2 miesięcznym wyprzedzeniem

Sebastian Brajer

17

Rola rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjno - zawodowej

Rodzice uczniów kl. VIII

Kinga Kubilas-Nowicka

18

Kim będzie moje dziecko – orientacja zawodowa

Rodzice uczniów kl. IV-VI

Kinga Kubilas-Nowicka

19

Uczeń niepełnosprawny – ograniczenia w wyborze zawodu

Nauczyciele szkół podstawowych

Kinga Kubilas-Nowicka

20

Kiedy zgłosić się do logopedy?

Rodzice dzieci przedszkolnych

Honorata Bukowska, Magdalena Wykrętowicz

21

Podstawowe wady wymowy – wczesna interwencja

Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej

Honorata Bukowska, Magdalena Wykrętowicz

22

Mutyzm wybiórczy u dziecka

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych

Magdalena Wykrętowicz

23

Gotowość szkolna dziecka

 Rodzice dzieci przygotowujących się do podjęcia nauki w klasie I  M. Mikołajczak

24

 Rodzaje i zasady wydawania opinii i orzeczeń przez Poradnię Psychologiczno -Pedagogiczną  Nauczyciele wszystkich typów szkół  M. Mikołajczak, B. Walkowiak

25

 Dostosowanie wymagań edukacyjnych do obniżonych możliwości intelektualnych  Nauczyciele wszystkich typów szkół  M. Mikołajczak, J. Haak- Mikołajczak

26

 Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży  Nauczyciele wszystkich typów szkół  K. Majchrzak, D. Fabiś, M. Marciniak

27

 O rozwijaniu motywacji osiągnięć  Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym  S. Brajer

 

Search top Wiadomości Sitemap Strona domowa