Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pleszewie

1. Kiedy zgłosić się z dzieckiem do psychologa?
- kiedy rozwój dziecka przebiega niestandardowo lub w nietypowym tempie. Bywa, że dla rodzica ta nietypowość jest niedostrzegalna (ponieważ nie ma grupy odniesienia, możliwości porównania) dlatego warto skorzystać z sugestii innych osób (specjalistów ze żłobka, przedszkola czy szkoły, członków rodziny, przyjaciół)
- jeśli w zachowaniu dziecka pojawiają się niepokojące zmiany. Dziecko ma inny nastrój, znacząco zmienia swoje upodobania i zachowania.
- jeśli dziecko lub/i jego rodzinę spotkała jakaś trudna sytuacja czy kryzys ( np. przeprowadzka, zmiana szkoły, choroba, rozwód, śmierć członka rodziny)
- gdy chcemy określić mocne (zasoby) i słabe strony w rozwoju dziecka oraz uzyskać wskazówki jak wspierać dziecko w rozwoju
Często pierwsza wizyta w Poradni jest dla dziecka dużym stresem. Spotkanie z psychologiem lub pedagogiem kojarzone jest z karą dla „niegrzecznych dzieci w szkole”. Dlatego też istotnym jest, aby dobrze przygotować dziecko do wizyty. Zadnie to spoczywa na rodzicu lub opiekunie i dzięki odpowiednim komunikatom z ich strony, może pomóc dzieciom poradzić sobie z niepokojami związanymi z wizytą.
Bywa tak, że dziecko nie chce pójść do psychologa, reaguje oporem. Aby temu przeciwdziałać warto dziecko odpowiednio do tej wizyty przygotować. Wskazówki jak to zrobić znajdują się tutaj (link).
Nieco inaczej sytuacja może prezentować się w przypadku młodzieży. Nie jesteśmy w stanie  zmusić nastolatka do takiej wizyty, warto jednak przedstawić mu taką możliwość i zapewnić, że psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa oraz że nastolatek sam będzie mógł decydować, jakimi informacjami podzieli się z terapeutą podczas spotkań oraz co zostanie ujawnione rodzicom.

2. Jak zgłosić dziecko na badanie psychologiczno – pedagogiczne?
    • Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku o przeprowadzenie badania psychologiczno-pedagogicznego. Wniosek może także zostać złożony przez pełnoletnią młodzież we własnym imieniu (link do wniosku: tutaj).
    • Terminy diagnozy zostają ustalone według kolejności zgłoszenia.
    • Ustalone terminy badania przekazywane są rodzicom/opiekunom prawnym.
    • W razie nieobecności dziecka na badaniu w wyznaczonym terminie rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do ustalenia telefonicznie lub osobiście kolejnego terminu badania z psychologiem lub pedagogiem.

3. Jak wygląda wizyta w Poradni?
Niezależnie od powodu zgłoszenia do PPP (badanie, konsultacja, terapia) w pierwszej kolejności przeprowadzony jest wywiad z rodzicem. Wywiad odbywa się osobiście w poradni lub telefonicznie.
Podczas wywiadu zbierane są informacje dotyczące rozwoju dziecka oraz sytuacji rodziny. Szczególnie istotne są informacje o rozwoju dziecka od urodzenia do chwili obecnej, moment pojawienia się trudności, informacje o karierze przedszkolnej i szkolnej (jak dziecko radziło sobie w tych okresach) oraz czy w życiu dziecka miały miejsce znaczące wydarzenia, mogące mieć wpływ na jego funkcjonowanie (np. pojawienie się rodzeństwa, rozwód/ separacja rodziców, choroby dziecka bądź ważnych osób, rozłąki z opiekunami, zmiany miejsca zamieszkania, śmierć bliskich itp.).  Wszystkie te dane pozwolą diagnoście (psycholog, pedagog, logopeda) zorientować się w sytuacji dziecka/ucznia oraz podjąć dalsze kroki służące wyjaśnieniu przyczyn zgłaszanych trudności.
Warto mieć przygotowane dokumenty, takie jak książeczka zdrowia dziecka, informacje i opinie wychowawców przedszkolnych, nauczycieli, wypisy ze szpitali, informacje o leczeniu specjalistycznym, listę przyjmowanych leków (jeśli dziecko leczy się specjalistycznie), zaświadczenia lekarskie specjalistów dotyczące postawionych rozpoznań, świadectwa szkolne, w tym informacje o ocenach śródrocznych oraz opinie innych osób zaangażowanych w pracę z dzieckiem (terapeuta, surdopedagog, logopeda, rehabilitant, itd.), zeszyty ucznia szczególnie z języka polskiego, matematyki, kserokopie kart pracy dziecka udostępnionych przez szkołę.
Zakres badania uzależniony jest od wieku badanego dziecka oraz rodzaju problemu. W trakcie badania pedagogicznego sprawdza się znajomość zasad ortograficznych, stopień opanowania umiejętności czytania i pisania oraz funkcje słuchowo - językowe. Analizuje się także przyniesioną dokumentację pracy własnej nad problemem, np. ćwiczenia ortograficzne lub zeszyt z terapii pedagogicznej (w przypadku powtórnego badania). Przeciętny czas trwania badania wynosi od 2 do 3 godzin. Podczas badania psychologicznego przeprowadzana jest diagnoza  rozwoju funkcji poznawczych, rozwoju  sfery emocjonalno-społecznej, rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych. To badanie również trwa około od 2 do 3 godzin.
Wyniki badań są omawiane z rodzicem / prawnym opiekunem dziecka.
Po badaniach zostaje sporządzona pisemna opinia/informacja/orzeczenie – w zależności od złożonego wniosku.
Rodzic / opiekun prawny odbiera opinię osobiście, lub - na jego prośbę - może ona zostać przesłana bezpośrednio do szkoły.

 
Search top Wiadomości Sitemap Strona domowa