Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pleszewie

Aktualności


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Pleszewie w dniach  
24 grudnia 2021 r. i  31 grudnia 2021 r.
nieczynna
Druki zgłoszeniowe do pobrania ze stolika pod oknem.
Po wypełnieniu możliwość wrzucenia do skrytki pocztowej placówki umieszczonej przy drzwiach wejściowych do budynku


Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu w ramach XIII OTK zaprasza uczniów szkół podstawowych z subregionu kaliskiego do udziału w konkursach.


1.KONKURS
dla uczniów kl. 4-6 szkół podstawowych pn. „Moja pasja początkiem kariery w zawodzie" – zawodowy lapbook.
Celem konkursu pn.”Moja pasja początkiem kariery w zawodzie” jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o zawodach.
Konkurs polega na samodzielnym opracowaniu i wykonaniu przez ucznia lapbooka na temat zawodu, który chce w przyszłości wykonywać. Autor w swojej pracy ukazuje także swoje zainteresowania i pasje, które zachęcają go do wyboru właśnie tego zawodu.
Wykonany lapbook należy opisać metryczką (załącznik nr 2).
Praca powinna być wykonana w formacie A3 (297 mm x 420 mm) i zawierać minimum 10 kieszeni, schowków itp. 8. Do pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie/zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1).
Prace konkursowe wraz z załącznikami 1 i 2, należy dostarczyć osobiście lub przesłać do dnia 26 listopada 2021r. na adres: CWRKDiZ Kalisz ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz, z dopiskiem: Konkurs „Zawodowy lapbook”.
Lista nagrodzonych i wyróżnionych prac zostanie zamieszczona na stronie www.cwrkdiz.kalisz.pl oraz na fanpage na Facebooku Organizatora do dnia 14 grudnia 2021r.
REGULAMIN KONKURSU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI >>>

2. KONKURS
dla uczniów kl. 7-8 szkół podstawowych pn. „MISTRZ w swoim fachu – moja inspiracja w wyborze zawodu”.
Celem konkursu pn.”MISTRZ w swoim fachu – moja inspiracja w wyborze zawodu” jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o rynku pracy.
Konkurs polega na samodzielnym opracowaniu i wykonaniu przez ucznia filmiku - nagrania wywiadu, reportażu z przedstawicielem zawodu.
Autor filmu, w początkowej części nagrania przedstawia siebie oraz swojego swego rozmówcę. Film należy wykonać w dowolnej technice filmowej, techniką cyfrową za pomocą dowolnego urządzenia (np. telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, kamery cyfrowej w formacie mp4). Czas trwania filmu powinien wynosić od 3 do 5 minut.
Prace konkursowe wraz z załącznikiem 1, należy przesłać do dnia 26 listopada 2021r. na adres e-mail: konkursy@cwrkdiz.kalisz.pl
Lista nagrodzonych i wyróżnionych prac zostanie zamieszczona na stronie www.cwrkdiz.kalisz.pl oraz na fanpage na Facebooku Organizatora do dnia 14 grudnia 2021r.
REGULAMINU KONKURSU WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI >>>

Kontakt ws. konkursów:
Adriana Poznańska, e-mail:  a.poznanska@cwrkdiz.kalisz.pl , tel.: 515 938 125
Jolanta Łaźniak, e-mail: j.lazniak@cwrkdiz.kalisz.pl , tel.:  515 938 725


ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU!


W ramach Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie Umowy nr MEiN/2021/DPI/76 z dnia 01.06.2021 r. we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie powstała Internetowa Platforma Specjalistyczno- Doradcza: https://pwpp.uksw.edu.pl/ .
Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza ma stanowić źródło wiedzy teoretycznej i przykładów praktycznych, przydatnych przy redukcji negatywnych skutków sytuacji problemowych w oświacie. Gwarantuje nieograniczony w czasie i miejscu dostęp do konsultacji i materiałów dydaktycznych oraz badawczych. Poprzez platformę można zapisywać się na dyżury do specjalistów oraz na szkolenia (systematycznie będą dodawane nowe).
Platforma skierowana jest do: dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców oraz specjalistów (m.in. pedagogów, psychologów, terapeutów).


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zaprasza  nauczycieli na szkolenie:

„Rodzaje i zasady wydawania opinii i orzeczeń przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną”

szkolenie odbędzie na platformie GOOGLE MEET w dniu 21.10.2021 o godzinie 16.00. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (druk w załączeniu) oraz odesłanie na adres: sekretariat@poradnia-pleszew.org.pl w terminie do: 15.10.2021. Ilość miejsc ograniczona. W przypadku chęci organizacji takiego szkolenia dla całej Rady Pedagogicznej – zapraszamy do indywidualnego kontaktu celem ustalenia szczegółów.


INFORMACJA


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna informuje, że w roku szkolnym 2021/2022 w ramach wsparcia psychologiczno – pedagogicznego prowadzić będzie następujące formy wsparcia dla uczniów:

 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi (druk zgłoszeniowy TUTAJ)
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci cudzoziemskich oraz dzieci powracających z zagranicy (druk zgłoszeniowy TUTAJ)
 • Zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie dla klas I-III (druk zgłoszeniowy TUTAJ)
 • Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne dla dzieci w wieku 6-11 lat „Moc emocji” przeznaczone dla dzieci mających trudności min. z nieśmiałością, lękiem, złością (druk zgłoszeniowy TUTAJ)
 • Zajęcia terapeutyczne dla uczniów klas I-VIII – AKCJA KONCENTRACJA!zajęcia mają na celu m.in. poprawienie zdolności świadomego kierowania uwagą,wydłużenie czasu koncentracji uwagi na zadaniu,pomoc w radzeniu sobie z dysktraktorami (bodźcami rozpraszającymi),wzmocnienie pamięci.  (druk zgłoszeniowy TUTAJ)
 • Terapia ręki z elementami sensoplastyki (klasy I-III) (druk zgłoszeniowy TUTAJ)
 • Trening uważności dla dzieci w wieku 9-11 lat (uruchomienie zajęć planowane na styczeń / luty 2022) – szczegóły w późniejszym terminie

Pismo do szkół - pomoc psychologiczno - pedagogiczna

 


Zachęcamy do zapoznania się z broszurą dotyczącą ochrony dzieci przed zagrożeniami cyfrowego świata


Poniżej zamieszczamy materiały dydaktyczne dotyczące wsparcia uczniów w powrocie do szkół.

 Wsparcie uczniów w powrocie do szkół


Informacja o przyjmowaniu dokumentacji w wersji elektronicznej

Informujemy, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie nie przyjmuje dokumentacji (wniosków i zgłoszeń oraz innych dokumentów) przesłanych za pomocą poczty e-mail, gdyż w świetle prawa nie spełniają one  wymogów korespondencji w postaci elektronicznej.

Poradnia przyjmuje wnioski, zgłoszenia (na badania, terapię lub konsultacje) oraz inne dokumentu w postaci elektronicznej złożone za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej utworzonej na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700). Do wniosku lub zgłoszenia można dołączyć elektroniczne kopie innych dokumentów (np. opinię szkoły), uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

W sprawach dotyczących wniosków o wydanie orzeczeń lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - zgodnie z § 5. ust. 2. i  3.  Poz. 1743 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743):
„2.Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii składa się do zespołu, o którym mowa w § 3. Wniosek składa się w postaci papierowej albo elektronicznej.
3. Wniosek w postaci elektronicznej składa się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej utworzonej na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). Do wniosku wnioskodawca dołącza elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3–6, uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Na żądanie przewodniczącego zespołu wnioskodawca przedstawia oryginały dokumentów.”


W terminie 7-8 maja br. odbędą się XXV Targi Edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Hasło tegorocznej edycji, która odbędzie się w wersji on-line brzmi:

Uwaga Edukacja!

Zapraszamy uczniów wraz z rodzicami do odwiedzenia
wirtualnego stoiska Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Przygotowane zostały ciekawe oraz przydatne informacje m.in. na temat oferty szkół ponadpodstawowych, terminów postępowania rekrutacyjnego, konkursów przedmiotowych, doradztwa zawodowego, czy praw i obowiązków rodziców. Do udziału w targach, w charakterze wystawców, zgłosiły się szkoły ponadpodstawowe z całej Wielkopolski, szkoły wyższe oraz instytucje działające w obszarze edukacji i nauki. W programie znalazły się konferencje, webinaria, szkolenia e-learningowe, panele dyskusyjne dla nauczycieli, uczniów i rodziców.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej : www.uwagaedukacja.pl


Zaproszenie na konferencję online:
Wsparcie procesu edukacyjnego ucznia przybywającego z zagranicy
pobierz formularz zgłoszenia


Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie
zaprasza do udziału w konkursie
„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA"
konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III (wykonanie pracy plastycznej) oraz IV-VIII (wykonanie zdjęcia)
Regulamin oraz załączniki dostępne tutaj


W piątek 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który został ustanowiony w celu podnoszenia świadomości społecznej i propagowania wiedzy na temat tego zaburzenia.

Zachęcamy do odwiedzenia zakładki Spectrum Autyzmu na stronie naszej poradni, w której dostępne jest zestawienie interesujących materiałów dotyczących zarówno samego zaburzenia, jak i oddziaływań stymulujących rozwój dziecka.

Wczesne podjęcie oddziaływań zwiększa szanse efektywności terapii. Dlatego tak ważne jest obserwowanie rozwoju małego dziecka, a także umiejętność dostrzegania nieprawidłowości. Dzięki temu możliwe jest postawienie właściwej diagnozy i uzyskanie odpowiedniej pomocy.

Jeżeli obserwujecie Państwo niepokojące objawy w rozwoju Waszego dziecka zapraszamy do kontaktu z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Informujemy jednocześnie, że PP-P w Pleszewie prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje społeczne dla dzieci z potwierdzonymi zaburzeniami ze spectrum autyzmu w oparciu o program SPECTRUM PRO – szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji na zajęcia dostępne pod numerem telefonu 62 7421 655 lub + 48 692 958 010 – osoba do kontaktu mgr Joanna Haak – Mikołajczak - psycholog


Zaproszenie na konferencję online:
DEPRESJA I PROBLEM SAMOUSZKODZEŃ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
pobierz formularz zgłoszenia


Szanowni Państwo

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, wprowadzeniem szeregu ograniczeń w zakresie funkcjonowania społecznego (w tym edukacji zdalnej) obserwujemy zwiększoną ilość problemów wynikających z zakłóceń w sferze emocjonalno - społecznej uczniów. Wychodząc naprzeciw problemom Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie informuje o możliwości przeprowadzenia diagnozy dziecka w obszarze emocjonalno – społecznym.

Obszar społeczno-emocjonalny uczniów stanowi, obok sfery poznawczej, podstawowy obszar rozwojowy. W okresie między 9 a 13 rokiem życia (środkowy wiek szkolny) intensywnie kształtują się: umiejętność współpracy z innymi, poczucie kompetencji (w tym sprawczość i odporność emocjonalna na porażki), samoocena. Wykształcenie pozytywnego wzorca każdego z tych trzech komponentów daje duże szanse na aktualny i przyszły dobrostan dziecka. Obecna sytuacja pandemiczna wpływać może na funkcjonowanie dziecka – zaburzenia w sferze emocjonalno-społecznej rzutować mogą na sytuację szkolną dziecka, a co za tym idzie, zmniejszyć szanse prawidłowy rozwój.
Zgłoszenia na badania przyjmowane są na standardowych drukach PP-P Pleszew. Szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 62 7421 655 lub +48 692 958 010.Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Informujemy, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie pozostaje do dyspozycji swoich Klientów świadcząc usługi w trybie pracy stacjonarnej, obejmujące różnorodne formy indywidualnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym wsparcie w postaci konsultacji i porad ze specjalistami naszej placówki dla dzieci i młodzieży doświadczających szczególnych trudności w funkcjonowaniu z uwagi na liczne ograniczenia kontaktów społecznych, w tym rówieśniczych oraz ich rodziców.


Przez wzgląd na troskę o dobro dzieci Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym:

- całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12

- dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów, który ma charakter nieodpłatny, nie wymaga logowania ani instalowania aplikacji; komunikacja odbywa się na stronie internetowej rzecznika – brpd.gov.pl

Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie zaprasza na zajęcia terapeutyczne z integracji bilateralnej prowadzone w naszej Poradni. Zajęcia mają charakter indywidualny, prowadzone są przez certyfikowanego terapeutę BI.

Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane są na druku zgłoszenia do Poradni (zakładka DOKUMENTY > Zgłoszenie dziecka na badanie)

Czym jest integracja bilateralna, kto jest jej adresatem? - przeczytaj informację


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w roku szkolnym 2020 /2021 zaprasza na:

 • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne dla dzieci w wieku 6- 10 lat mających problemy ze złością „Odkrywamy emocje – co czuję, czego potrzebuję” (osoba odpowiedzialna : Beata Walkowiak)
 • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne dla dzieci w wieku 6 – 10 lat mających problemy z lękiem, nieśmiałością „Uwierz w siebie” (osoba odpowiedzialna : Beata Walkowiak)
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi (osoba odpowiedzialna : Beata Walkowiak, Alina Małyszko)
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia dla dzieci kl. I – III w obszarze edukacji matematycznej (osoba odpowiedzialna : Alina Małyszko)
 • zajęcia indywidualne stymulujące funkcje poznawcze takie jak pamięć i uwaga, szybkie czytanie (osoba odpowiedzialna : Marta Marciniak)
 • trening uważności dla dzieci w wieku szkolnym i młodzieży (osoba odpowiedzialna : Marta Marciniak, Katarzyna Majchrzak)

Wszystkie zajęcia prowadzone są bezpłatnie na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie z zachowaniem reżimu sanitarnego w formie indywidualnej.

Szczegółowe informacje pod numerami telefonu :

         62 7421 655

+ 48 692 958 010

Search top Wiadomości Sitemap Strona domowa