Orzecznictwo:

Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydaje:

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (ze względu na stan zdrowia znacznie utrudniający lub uniemożliwiający uczęszczanie do szkoły),

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:

Poradnia jest właściwa do orzekania w sprawie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a są to:

oraz związane z tym wszelkie sprzężenia

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (od urodzenia do momentu podjęcia nauki szkolnej),

Pobierz procedurę wydawania orzeczeń