Aktualności


Pismo do szkół - pomoc psychologiczno - pedagogiczna

 


Zachęcamy do zapoznania się z broszurą dotyczącą ochrony dzieci przed zagrożeniami cyfrowego świata


Poniżej zamieszczamy materiały dydaktyczne dotyczące wsparcia uczniów w powrocie do szkół.

 Wsparcie uczniów w powrocie do szkół


Informacja o przyjmowaniu dokumentacji w wersji elektronicznej

Informujemy, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie nie przyjmuje dokumentacji (wniosków i zgłoszeń oraz innych dokumentów) przesłanych za pomocą poczty e-mail, gdyż w świetle prawa nie spełniają one  wymogów korespondencji w postaci elektronicznej.

Poradnia przyjmuje wnioski, zgłoszenia (na badania, terapię lub konsultacje) oraz inne dokumentu w postaci elektronicznej złożone za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej utworzonej na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700). Do wniosku lub zgłoszenia można dołączyć elektroniczne kopie innych dokumentów (np. opinię szkoły), uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

W sprawach dotyczących wniosków o wydanie orzeczeń lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - zgodnie z § 5. ust. 2. i  3.  Poz. 1743 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743):
„2.Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii składa się do zespołu, o którym mowa w § 3. Wniosek składa się w postaci papierowej albo elektronicznej.
3. Wniosek w postaci elektronicznej składa się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej utworzonej na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). Do wniosku wnioskodawca dołącza elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3–6, uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Na żądanie przewodniczącego zespołu wnioskodawca przedstawia oryginały dokumentów.”


W terminie 7-8 maja br. odbędą się XXV Targi Edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Hasło tegorocznej edycji, która odbędzie się w wersji on-line brzmi:

Uwaga Edukacja!

Zapraszamy uczniów wraz z rodzicami do odwiedzenia
wirtualnego stoiska Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Przygotowane zostały ciekawe oraz przydatne informacje m.in. na temat oferty szkół ponadpodstawowych, terminów postępowania rekrutacyjnego, konkursów przedmiotowych, doradztwa zawodowego, czy praw i obowiązków rodziców. Do udziału w targach, w charakterze wystawców, zgłosiły się szkoły ponadpodstawowe z całej Wielkopolski, szkoły wyższe oraz instytucje działające w obszarze edukacji i nauki. W programie znalazły się konferencje, webinaria, szkolenia e-learningowe, panele dyskusyjne dla nauczycieli, uczniów i rodziców.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej : www.uwagaedukacja.pl


Zaproszenie na konferencję online:
Wsparcie procesu edukacyjnego ucznia przybywającego z zagranicy
pobierz formularz zgłoszenia


Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie
zaprasza do udziału w konkursie
„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA"
konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III (wykonanie pracy plastycznej) oraz IV-VIII (wykonanie zdjęcia)
Regulamin oraz załączniki dostępne tutaj


W piątek 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który został ustanowiony w celu podnoszenia świadomości społecznej i propagowania wiedzy na temat tego zaburzenia.

Zachęcamy do odwiedzenia zakładki Spectrum Autyzmu na stronie naszej poradni, w której dostępne jest zestawienie interesujących materiałów dotyczących zarówno samego zaburzenia, jak i oddziaływań stymulujących rozwój dziecka.

Wczesne podjęcie oddziaływań zwiększa szanse efektywności terapii. Dlatego tak ważne jest obserwowanie rozwoju małego dziecka, a także umiejętność dostrzegania nieprawidłowości. Dzięki temu możliwe jest postawienie właściwej diagnozy i uzyskanie odpowiedniej pomocy.

Jeżeli obserwujecie Państwo niepokojące objawy w rozwoju Waszego dziecka zapraszamy do kontaktu z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Informujemy jednocześnie, że PP-P w Pleszewie prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje społeczne dla dzieci z potwierdzonymi zaburzeniami ze spectrum autyzmu w oparciu o program SPECTRUM PRO – szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji na zajęcia dostępne pod numerem telefonu 62 7421 655 lub + 48 692 958 010 – osoba do kontaktu mgr Joanna Haak – Mikołajczak - psycholog


Zaproszenie na konferencję online:
DEPRESJA I PROBLEM SAMOUSZKODZEŃ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
pobierz formularz zgłoszenia


Szanowni Państwo

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, wprowadzeniem szeregu ograniczeń w zakresie funkcjonowania społecznego (w tym edukacji zdalnej) obserwujemy zwiększoną ilość problemów wynikających z zakłóceń w sferze emocjonalno - społecznej uczniów. Wychodząc naprzeciw problemom Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie informuje o możliwości przeprowadzenia diagnozy dziecka w obszarze emocjonalno – społecznym.

Obszar społeczno-emocjonalny uczniów stanowi, obok sfery poznawczej, podstawowy obszar rozwojowy. W okresie między 9 a 13 rokiem życia (środkowy wiek szkolny) intensywnie kształtują się: umiejętność współpracy z innymi, poczucie kompetencji (w tym sprawczość i odporność emocjonalna na porażki), samoocena. Wykształcenie pozytywnego wzorca każdego z tych trzech komponentów daje duże szanse na aktualny i przyszły dobrostan dziecka. Obecna sytuacja pandemiczna wpływać może na funkcjonowanie dziecka – zaburzenia w sferze emocjonalno-społecznej rzutować mogą na sytuację szkolną dziecka, a co za tym idzie, zmniejszyć szanse prawidłowy rozwój.
Zgłoszenia na badania przyjmowane są na standardowych drukach PP-P Pleszew. Szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 62 7421 655 lub +48 692 958 010.Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Informujemy, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie pozostaje do dyspozycji swoich Klientów świadcząc usługi w trybie pracy stacjonarnej, obejmujące różnorodne formy indywidualnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym wsparcie w postaci konsultacji i porad ze specjalistami naszej placówki dla dzieci i młodzieży doświadczających szczególnych trudności w funkcjonowaniu z uwagi na liczne ograniczenia kontaktów społecznych, w tym rówieśniczych oraz ich rodziców.


Przez wzgląd na troskę o dobro dzieci Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym:

- całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12

- dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów, który ma charakter nieodpłatny, nie wymaga logowania ani instalowania aplikacji; komunikacja odbywa się na stronie internetowej rzecznika – brpd.gov.pl

Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie zaprasza na zajęcia terapeutyczne z integracji bilateralnej prowadzone w naszej Poradni. Zajęcia mają charakter indywidualny, prowadzone są przez certyfikowanego terapeutę BI.

Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane są na druku zgłoszenia do Poradni (zakładka DOKUMENTY > Zgłoszenie dziecka na badanie)

Czym jest integracja bilateralna, kto jest jej adresatem? - przeczytaj informację


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w roku szkolnym 2020 /2021 zaprasza na:

Wszystkie zajęcia prowadzone są bezpłatnie na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie z zachowaniem reżimu sanitarnego w formie indywidualnej.

Szczegółowe informacje pod numerami telefonu :

         62 7421 655

+ 48 692 958 010